بسته ها‬

بسته های ویژه ی عوارض پارک حاشیه ی خیابان :

بسته های ویژه ی عوارض قانونی پارک حاشیه ای در خیابان های شیراز ، اصفهان ، کاشان و منطقه دو شهرداری تهران را طراحی کرده ایم که با خرید آن بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه پارک خواهید کرد


بسته های هفتگی:


 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه منطقه دو شهرداری تهران )

  با خرید این بسته یک هفته و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای در منطقه دو شهرداری تهران پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر شیراز )

  با خرید این بسته یک هفته و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر شیراز پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر اصفهان )

  با خرید این بسته یک هفته و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر اصفهان پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر کاشان )

  با خرید این بسته یک هفته و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر کاشان پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.


بسته های ماهانه:


 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه منطقه دو شهرداری تهران )

  با خرید این بسته یک ماه و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای در منطقه دو شهرداری تهران پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر شیراز )

  با خرید این بسته یک ماه و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر شیراز پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر اصفهان )

  با خرید این بسته یک ماه و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر اصفهان پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.

 • بسته ی آسمان آبی ( ویژه شهر کاشان )

  با خرید این بسته یک ماه و نامحدود می توانید در محدوده خیابان های طرح پارک حاشیه ای شهر کاشان پارک کرده و 20 تا 90 درصد هزینه ی عوارض قانونی پارک خودرو را مهمان جاست باشید.