راهنمای استفاده‬

در این ویدئو می توانید نحوه جستجوی جای پارک در اپلیکیشن جاست را مشاهده کنید.

در این ویدئو می توانید نحوه درخواست جای پارک در اپلیکیشن جاست را مشاهده کنید.

در این ویدئو می توانید نحوه تعیین وضعیت در انتهای عملیات در خواست جای پارک در اپلیکیشن جاست را مشاهده کنید.

همه آموزش های جاست‬