برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

توسعه طرح هوشمند سازی پارک حاشیه ای و قیمت گذاری بر روی حاشیه خیابان ها

منطق توسعه طرح هوشمند سازی پارک حاشیه ای و قیمت گذاری بر روی حاشیه خیابان ها

پارکینگ های حاشیه ای با توجه به فراهم آوردن امکان پارک وسیله در نزدیکترین فاصله ممکـن از مقصـد،

از مطلـوبتـرین انـواع پارکینگ بوده و از بیشترین تقاضا برخوردارنـد،

بـه گونـه ای کـه علی رغم آنکه در بسیاری از مـوارد، عرضـه موجـود،

پاسـخگوی تقاضای موجود برای این منظور نبوده و این مسـأله،

کمبـود ایـن نوع از فضاهای پارک بـویژه در منـاطق بـا کاربریهـای متـراکم و عمده را به همراه خواهد داشت،

اما مطلوبیـت آنهـا بـه انـدازه ای است که در بسیاری از مـوارد، پـارک کننـدگان علـی رغـم وجـود پارکینگ های غیرحاشیه ای،

مسافت های طـولانی پارکینگ های غیرحاشیه ای،

مسافت های طـولانی را در جسـتجوی آن طی میکنند که این مسأله بروز مشکلاتی نظیر تراکم ترافیک را به همراه خواهد داشت.

از اینرو یکـی از مهـمتـرین راهکارهـا بـه منظور تضمین اقتصادی بودن سرمایه گذاری

در زمینه پارکینگ هـای طبقاتی، اعمـال محـدودیت در پارکینگهـای حاشـیه ای اسـت.

از مهمترین این محدودیتها میتوان به ممنوعیت پـارک حاشـیه ای

و یا قیمتگذاری مناسب آنها در حـوزه نفـوذ پارکینگهـای طبقـاتی اشاره کـرد.

بـا توجـه بـه هزینـه هـای آمـاده سـازی پارکینگ هـا یغیر حاشیه ای

و اینکه اصولاً کمبود پارک تنها در ساعات محدودی از روز صورت میپذیرد،

تأمین کلیه فضا های پـارک و یـا بخـش عمده ای از آنها به صورت غیرحاشیه ای، امکانپذیر نیست،

ضـمن آنکه در صورت تأمین کلیه فضاهای پارک مورد نیاز بـه صـورت غیرحاشیه ای،

ممکن است عوامل مختلفی اعم از عوامل داخلـی و خـارجی نظیـر مشـکلات فنـی،

ارائـه خـدمات پـارک کـردن را به شدت دچار اختلال کند.

از اینرو اعمال ممنوعیت پارک کـردن بــهمنظــور تضــمین اقتصــادی بــودن ســرمایهگــذاری در زمینــه پارکینگهای طبقاتی، چنـدان مناسـب نیسـت.

در نتیجه به نظر میرسد اعمال یک روش مناسب قیمـتگـذاری، از مناسبترین روشـ ها
بـه منظـور حمایـت از فعالیـت در زمینـه پارکینگهای غیرحاشیهای باشد،

به گونهای که در ایـن حالـت، بـا توجه به عدم وجود پارکینگهای رایگان و نامحدود، پارک کنندگان ملزم به پرداخت هزینههای پارک میشوند.

در این حالت، معمولاً پارکینگهـای غیرحاشـیهای دارای قیمـت کمتـری در مقایسـه بـا پارکینگهای حاشیه ای هستند

تا با توجه به رفتار اسـتفادهکننـدگان که معمولاً هزینه پارک برای آنها به عنوان مهمترین فاکتور مطـرح است،

بخش قابل تـوجهی از پـارککننـدگان بـه ایـن پارکینگهـا مراجعه کرده و امکان پارک در حاشـیه معبـر و در نزدیـکتـرین محل ممکن از مقصد،

برای بخش دیگر از متقاضیان پارک که این مسأله برای آنها از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت بـا پرداخـت هزینه بیشتر فراهم گردد .

البته از این مسأله نیز نباید غافل بود کـه با توجه به آنکه اصولاً یکی از مهـمتـرین اهـداف قیمـتگـذاری مکانهای پارک کردن،

بـالا رفـتن هزینـه انجـام سـفر بـا سـواری شخصی است،

اعمال این اسـتراتژی ممکـن اسـت کـاهش قابـل توجه تعداد متقاضیان پارک کردن را به همراه داشته باشـد کـه در تضـاد بـا سیاسـتهای حمـایتی مـورد نظـر اسـت.

مطالعـه رفتـار استفادهکنندگان در نتیجه اعمال سیاست قیمتگـذاری نشـان داده است

که پارککنندگان پس از اعمال این سیاست، اقدام بـه پـارک کردن در نقاطی میکننـد کـه از هزینـه کمتـری برخـوردار باشـد .

در این تحقیق، با بررسی اثرات منفی ناشی از پارکهای حاشـیه ای،

اهمیت و ضرورت احداث پارکینگهای طبقاتی مورد توجـه قـرار خواهد گرفت.

مسایل و مشکلات پـیش روی سـرمایهگـذاران درزمینه احداث و بهرهبرداری از ایننـوع از فضـاهای پـارک بخـش دیگری از مطالعات حاضر را تشکیل داده

و در آن وجـود رقیـب قدرتمندی به نام پارکینگهای حاشیهای و ضرورت قیمـتگـذاری مناسب آنها برای کاهش کنترل شده مطلوبیت،

به منظور حمایـت از سرمایهگذاری در زمینه پارکینگهای طبقـاتی مـورد تاکیـد قـرار خواهد گرفت.

در ادامه روشی مناسب بـه منظـور قیمـتگـذاری پارکینگهای حاشیهای با تأکید بـر حمایـت از سـرمایهگـذاری

در زمینه پارکینگ های طبقاتی ارائه شده و به منظور ارزیابی نتـایج،

در محدوده خیابان شریعتی تهران پیادهسازی خواهد گردید.

منطق توسعه طرح هوشمند سازی پارک حاشیه ای و قیمت گذاری بر روی حاشیه خیابان ها

منطق توسعه طرح هوشمند سازی پارک حاشیه ای و قیمت گذاری بر روی حاشیه خیابان ها